FIRST STEP for HEALTH & HAPPINESS

รายละเอียดของโปรแกรม FIRST STEP for HEALTH & HAPPINESS

   จากกระแสการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็วของโลกเศรษฐกิจไร้พรมแดน ทำให้คนในสังคมต้องดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบและร้อนรน จนก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในใจซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายให้อ่อนแอลง นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังและการทำงานที่ด้อยประสิทธิผล การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพองค์รวมจะช่วยสร้างความเข้าใจ และนำมาปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพกายด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมยุคแห่งความวิตกกังวลได้อย่างมีความสุข และเป็นการสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หากแต่นักธุรกิจและผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากมีข้อจำกัดเรื่องวันเวลา สถานที่ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ ...

กำ ห น ด ก า ร

ครั้งที่
วันที่ดำเนินการโครงการ ปี 2551
ข้อมูลเพิ่มเติม
Remark
10
วันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551
First Step for Health & Happiness #1
11
วันอาทิตย์ที่ 16 – วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551
First Step for Health & Happiness #2
12
วันศุกร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551
First Step for Health & Happiness #3
13
วันศุกร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2551
First Step for Health & Happiness #3
14
วันศุกร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
First Step for Health & Happiness #3

    โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเจตนารมณ์เผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพองค์รวมแนวแพทย์แผนไทย ผสมผสานธรรมวิธีในการฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจ รวมถึงจิตวิญญาณ และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จาก จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาแวดล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจี มีความสะดวกสบายในการพักผ่อนด้วยห้องสูทที่มีความเป็นส่วนตัว อาหารเพื่อสุขภาพแสนอร่อย ตลอดจนสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบผ่อนคลายและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท
จีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท , เชียงใหม่


** สำหรับท่านผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรม FIRST STEP for HEALTH & HAPPINESS **

สามารถ Download
          - เอกสารตอบรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมและการชำระเงิน ได้ ที่นี่ >
          - เอกสารตรวจสอบสุขภาพ ได้ ที่นี่ >

*** สำหรับท่านที่ต้องการจัดโปรแกรม FIRST STEP for HEALTH & HAPPINESS เป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม (จำนวน 12 ท่านขึ้นไป)
       สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท Good 4U จำกัด โทร. 0-2645-0300

 

   News Release

 
คลิกอ่าน คลิกอ่าน  
มกราคม 2551
คลิกอ่าน คลิกอ่าน คลิกอ่าน
ธันวาคม 2550

   บำบัดกาย...บ่มใจ “สปาวิถีพุทธ” โดย ผู้จัดการออนไลน์ 20 สิงหาคม 2550

© Good4U Co.,Ltd. All rights reserved
eXTReMe Tracker