ภาษาไทย English

คืนสมดุลสู่ชีวิตที่ปกติสุขด้วยธาตุ 4

   จากความเชื่อเรื่องธาตุ 4 ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลที่กล่าวไว้ว่า “ร่างกายของมนุษย์เรานั้นประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ” แนวความเชื่อนี้ยังมีปรากฏอยู่ทั้งในอารยธรรมศาสตร์ตะวันออก และศาสตร์ตะวันตก ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง 4” แม้แต่ทาง    วิทยาศาสตร์ก็มีทฤษฎีกล่าวถึงธาตุ 4 ไว้ในเรื่องของการกำเนิดโลก โดยเฉพาะในศาสนาพุทธของเราได้มีการจารึกเรื่องธาตุ 4 ไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์พระไตรปิฎกและสืบทอดต่อกันในรูปของแพทย์แผนไทย โดยทฤษฎีแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงธาตุ 4 ไว้ว่า ร่างกายมนุษย์นั้นประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ โดยที่สัดส่วนของธาตุทั้ง 4 นี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ธาตุที่เด่นมาตั้งแต่กำเนิดจะเรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลให้ลักษณะที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย บุคลิกภาพ รวมทั้งความคิด จิตใจ แตกต่างกันไปตามแต่ละลักษณะของธาตุนั้น ๆ  

 

   ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) หมายถึงของแข็งหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่มีรูปร่างที่ชัดเจน เช่น ผม เล็บ ฟัน ผิวหนัง หัวใจ ปอด กระเพาะ เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ โครงสร้างมั่นคง กระดูกใหญ่ ข้อใหญ่ ผมดกดำ น้ำหนักตัวมาก เคลื่อนไหวช้า และมีนิสัยเรียบร้อย ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) หมายถึงของเหลวที่มีการแปรรูป ไหลไปมาทั่วทั้งร่างกาย เช่น น้ำดี น้ำเลือด เหงื่อ น้ำหนอง เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างสมบูรณ์ สมส่วน ผิวพรรณสดใส เต่งตึง นิสัยกล้าคิดกล้าทำ และปรับตัวได้ดี ธาตุลม (วาโยธาตุ) หมายถึงอากาศหรือลมที่พัดอยู่ในร่างกาย เช่น ลมหายใจเข้า-ออก ลมในกระเพาะอาหาร เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างโปร่งสูง ผมบาง ผิวแห้งหยาบ ช่างพูดช่างเจรจา รวดเร็ว และไม่ชอบอยู่นิ่ง ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) หมายถึงความร้อนในร่างกาย เช่น ไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น ไฟในการย่อยอาหาร เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างดี ท่วงท่าการเคลื่อนไหวรวดเร็ว คล่องตัว ขี้ร้อน อารมณ์ร้อน แต่มีวาทศิลป์ในการพูด และมีความเป็นผู้นำสูง ซึ่งเราสามารถใช้เพียง วัน เดือน ปีเกิดของคุณในการวิเคราะห์ว่าคุณมีธาตุใดเป็นธาตุเจ้าเรือน

   แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจพบว่ามีลักษณะบางอย่างไม่ตรงตามธาตุเจ้าเรือนที่กล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยได้กล่าวว่า เพราะยังมีอิทธิพลต่าง ๆ อีกมากที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและพฤติกรรมของธาตุเจ้าเรือน เช่น อิทธิพลของที่อยู่อาศัย อิทธิพลของอายุ อิทธิพลของฤดูกาล อิทธิพลของเวลา และพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น อิทธิพลเหล่านี้จะส่งผลให้สัดส่วนของธาตุทั้ง 4 แปรผันไปตามแต่ละบุคคล ทำให้แต่ละบุคคลจะแสดงลักษณะ ท่าทาง บุคลิก และปัญหาทางร่างกายที่พบแตกต่างกัน ทางแพทย์แผนไทยยังกล่าวถึงสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยว่า “ร่างกายที่มีสัดส่วนของธาตุทั้ง 4 ไม่สมดุล จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย” ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วยของทางแพทย์แผนไทยนั้นจึงเป็นการเน้นปรับสมดุลของธาตุใน ร่างกายให้สมดุล โดยเน้นการกินอาหารและสมุนไพรตามธาตุอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ สอดคล้องกับธาตุ เช่น ธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดิน ควรรับประทานอาหารที่มีรสฝาด หวาน มัน และเค็ม เช่น ข้าวราดยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง ผลไม้เป็น มะละกอ น้ำเป็นน้ำมะพร้าว เป็นต้น หรือธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟ ควรรับประทานอาหารที่มีรสขม เย็น จืด และหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อน เช่น ข้าวกับต้มจืดเต้าหู ผลไม้เป็นแตงโม และน้ำเป็นชาใบเตย เป็นต้น แม้แต่ศาสตร์ของอารยธรรมตะวันออกที่มีการใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัดโรคซึ่งมีมานานกว่า 2,500 ปีแล้ว เราได้นำมาประยุกต์กับองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเพื่อใช้กลิ่นหอมในการบำบัดให้เหมาะสมกับธาตุ เช่น ธาตุดินจะใช้กลิ่นหวาน ฝาด เช่น เปลือกไม้ซีดาร์ ต้นโอ๊กมอสล์ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจ และปรับความมั่นคงทางจิตใจ ธาตุน้ำจะใช้กลิ่นออกเปรี้ยว ๆ เช่น ส้ม มะนาว เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่น แจ่มใส กระตื้อรือร้น ธาตุลมจะใช้กลิ่นฉุน เผ็ดร้อน เพื่อช่วยกระตุ้น และให้ความอบอุ่น เช่น ตะไคร้หอม ขิง ข่า ส่วนธาตุไฟจะใช้กลิ่นหอม เย็น ของมวลพฤกษานานาพันธุ์ เพื่อให้จิตใจสงบ เยือกเย็นและผ่อนคลาย เช่น กุหลาบ มะลิ มิ้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้การแพทย์        แผนไทยยังมีการใช้สมุนไพรตามธาตุในการ อบ ประคบ และนวด เพื่อช่วยรักษาและปรับสมดุลของธาตุใน    ร่างกายในเหมาะสมอีกด้วย

   ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าคนเราไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามแต่ละธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 ทำให้สิ่งที่ควรได้รับก็ต่างกัน ดังนั้นคุณล้วนชาย ว่องวานิช กรรมการการบริหารของห้างขายยาอังกฤษตรางู และประธานกรรมการผู้บริหารจีรัง เฮลธ์ รีสอร์ท จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการปรับสมดุลของร่างกายด้วยธาตุ 4 เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยมีแนวความคิดที่จะนำเอาองค์ความรู้ คุณประโยชน์ของธาตุ 4 ตามแบบแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยนั้น  มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจสปา ด้วยการทำ “จีรังสปา” ที่จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ. แม่ริม เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ก่อนทำการปรนนิบัติร่างกาย และผิวพรรณด้วยการนวดทั้งแบบจีรัง ที่เป็นเอกลักษณ์ของสปาโดยมีการผสมผสานระหว่างการนวดกดจุดแบบญี่ปุ่น นวดแบบล้านนา และการนวดแบบสวีดิช

   ในปีนี้จีรังสปาเปิดให้บริการการนวดตามธาตุ 2 โปรแกรม คือ “การนวดอโรมาตามธาตุแบบจีรัง” (Jirung 4 Element Aroma Massage) ในเดือนมีนาคม และ “การนวดจีรังแผนไทยตามธาตุ” (Jirung 4 Element Thai Traditional Massage) ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการให้บริการแบบบำบัดตามธาตุด้วย       เอกลักษณ์เฉพาะของจีรังที่มีการผสมผสานความรู้เรื่องธาตุ 4 การใช้สมุนไพรไทย และถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์และศิลปะของการนวดตามธาตุแบบจีรัง โดยการนวดอโรมาตามธาตุแบบจีรังจะเป็นการผสมผสานเทคนิคการกดจุดตามธาตุกับเทคนิคการนวดน้ำมันด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดตามธาตุ พร้อมด้วยการประคบจุดตามธาตุ และเพิ่มบรรยากาศของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยตามธาตุ เพื่อให้ได้ประสิทธิ-ภาพสูงสุดของการปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ภายในร่างกายคุณ ส่วนการนวดจีรังแผนไทยตามธาตุนั้น เป็นการผสมผสานเทคนิคการนวดแผนไทยกับการนวดตามธาตุ พร้อมด้วยการประคบด้วยลูกประคบตามธาตุ ในห้องที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยตามธาตุ เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา     สุขภาพร่างกายและจิตใจคุณให้กลับสู่สมดุลอย่างอ่อนโยน

   หลังจากที่คุณจะได้รับการปรนนิบัติผิวพรรณ ร่างกาย และจิตใจ จากทางจีรังสปาแล้ว คุณยังจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดอีกว่า ควรรับประทานอาหารประเภทไหน ออกกำลังกายแบบใด หรือใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพวกอโรมาออยล์ชนิดใดในการบำบัดและปรับสมดุลของธาตุในร่างกาย

 

© Good4U Co.,Ltd. All rights reserved
eXTReMe Tracker